btn-back
การใช้งานและดูแลรักษายาง

การสลับยางที่ถูกต้อง ช่วยให้ยางมีการสึกที่ดีและสม่ำเสมอ ใช้งานได้ยาวนาน การสลับยางควรทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือประจำรถ ยางบางชนิดมีลูกศรระบุทิศทางในการหมุนของยางไว้บนแก้มยาง เมื่อสลับยางประเภทนี้ ควรรักษาทิศทางการหมุนที่ถูกต้อง โดยทั่วไปควรทำการสลับยางทุกๆ 10,000 กม. หรือเมื่อสังเกตพบการสึกที่ผิดปกติ อย่างไรก็ตามระยะทางในการสลับยาง อาจแตกต่างกันไปตามการแนะนำในคู่มือประจำรถของรถแต่ละรุ่น เพราะยางรถยนต์คือชิ้นส่วนเดียวของรถที่สัมผัสกับพื้นถนน คุณจึงต้องดูแลรักษายางของคุณเพื่อรักษาคุณภาพ และสมรรถนะในการใช้งานของยางได้อย่างเต็มที่ แนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานและการดูแลรักษายางรถยนต์ดังต่อไปนี้